CAT

 1. INFORMACIÓ CORPORATIVA

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, ESTHER PUCHÉ JOVÉ , l’informa que és titular dels llocs web: www.puchejovefarmacia.com d’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, ESTHER PUCHÉ JOVÉ , notifica les dades següents: el titular d’aquesta pàgina web és ESTHER PUCHÉ JOVÉ amb CIF/NIF: 52161556-V i domicili social: PLAÇA MERCAT, 11 Codi Postal: 08340. Localitat: VILASSAR DE DALT. Província: BARCELONA. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: puche.jove@gmail.com

 

Col.legi:  Col·legi de farmacèutics de Barcelona

Nº col.legiat: 15286

Títol acadèmic: LLicenciada en farmàcia

Expedició: 1996

 

 1. USUARI I REGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació per, accés i ús dels llocs web de ESTHER PUCHÉ JOVÉ atorga la condició d’usuari, per la qual s’accepten, en navegar per la pàgina de ESTHER PUCHÉ JOVÉ, totes les condicions d’ús que s’estableixen aquí sense perjudicar l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

La pàgina web de ESTHER PUCHÉ JOVÉ proporcionen gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte dels llocs web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a: La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari als formularis emesos per ESTHER PUCHÉ JOVÉ per accedir a determinats continguts o serveis oferts per la web.

L’ús de la informació, serveis i dades oferts per ESTHER PUCHÉ JOVÉ contra les disposicions d’aquestes condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic o que, en qualsevol altre cas, puguin suposar lesió dels drets de tercers o del funcionament dels llocs web.

A aquest efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar qualsevol dels continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en aquest text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, altres Usuaris o de qualsevol usuari d’Internet (maquinari i programari).

Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que l’empresa propietària de la web pugui patir, directament o indirectament, com a conseqüència d’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l’ús de la Web i d’aquesta política de privacitat.

En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies del web .

 

 1. POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

ESTHER PUCHÉ JOVÉ  no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les quals pugui accedir l’usuari a través dels enllaços establerts als seus llocs web i declara que en cap cas examinarà ni exercitarà cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa.

Així mateix, tampoc garanteix la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les qual es pugui accedir a través dels enllaços.

ESTHER PUCHÉ JOVÉ declara que ha adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que pugui derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, ESTHER PUCHÉ JOVÉ  no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que pugui sofrir l’usuari a causa de la navegació per Internet.

ESTHER PUCHÉ JOVÉ no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

L’accés a la web: www.puchejovefarmacia.com no implica l’obligació per part de l’empresa de controlar l’absència de virus o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

RAZÓN SOCIAL no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics, documents i/o fitxers dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei al Portal.

 

 1. PUBLICITAT

La Web: www.puchejovefarmacia.com podrà allotjar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar que el material remès per a la seva inclusió a la Web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d’aplicació.

ESTHER PUCHÉ JOVÉ  no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

 

 1. MODIFICACIONS

ESTHER PUCHÉ JOVÉ   es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, al contingut dels seus llocs web, tant pel que fa als continguts dels llocs web com per les seves condicions d’ús o per les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, de qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps que estiguin publicades a la web i fins que no siguin modificades per d’altres de posteriors.

 

 1. RESERVA DE COOKIES

ESTHER PUCHÉ JOVÉ es reserva el dret d’utilitzar cookies en la navegació de l’usuari pels seus llocs web per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l’empresa, ESTHER PUCHÉ JOVÉ  informa que les cookies s’associen a l’usuari anònim i al seu ordinador i no proporcionen per si mateixes ni el nom ni els cognoms de l’usuari.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que sigui informat de la recepció de cookies, amb la possibilitat, si així ho desitja, d’impedir que s’instal·lin al seu disc dur. No obstant això, per accedir als llocs web de ESTHER PUCHÉ JOVÉ no és preceptiva la instal·lació de cookies.

L’usuari es compromet a abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma de comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

 

 1. PROTECCIÓ DE DADES PERSONAL

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, ESTHER PUCHÉ JOVÉ informa als usuaris dels seus websites que les dades personals recaptades per l’empresa mitjançant els formularis situats a les seves pàgines, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de ESTHER PUCHÉ JOVÉ, amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. Així mateix, ESTHER PUCHÉ JOVÉ, informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça; PLAÇA MERCAT, 11 Codi Postal: 08340. Localitat: VILASSAR DE DALT. Província: BARCELONA, aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificats, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

D’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic en el seu article 21, demanem el seu consentiment per a poder realitzar comunicacions publicitàries que considerem puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.

 

 1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, com també dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per si mateixos o com a cessionària, a ESTHER PUCHÉ JOVÉ  seran, per tant, obres protegides amb propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol i se’ls podrà aplicar tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment explícit de ESTHER PUCHÉ JOVÉ  

 Així mateix, ESTHER PUCHÉ JOVÉ es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l’ incompliment d’aquestes condicions.

 

 1. ACCIONS LEGAL, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre l’usuari i ESTHER PUCHÉ JOVÉ es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents, per decidir sobre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir entre l’usuari i ESTHER PUCHÉ JOVÉ, els jutjats o tribunals de la localitat de MATARO.

 

ES

 

 1. INFORMACIÓN CORPORATIVA

En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, ESTHER PUCHÉ JOVÉ le informa que es titular de los sitios web: www.puchejovefarmacia.com de acuerdo con la exigencia del artículo 10 de la mencionada Ley, ESTHER PUCHÉ JOVÉ, notifica los siguientes datos: el titular de esta página web es ESTHER PUCHÉ JOVÉ con NIF/CIF: 52161556-V y domicilio social: PLAÇA MERCAT, 11 Código Postal: 08340. Localidad: VILASSAR DE DALT. Provincia: BARCELONA. La dirección de correo electrónico de contacto con la empresa es: puche.jove@gmail.com

 

Colegio:    Col·legi de farmacèutics de Barcelona

Nº colegiado: 15286

Título académico:  Licenciada en farmàcia

Expedición: 1996

 

 1. USUARIO Y RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES

La navegación por, acceso y uso de los sitios web de ESTHER PUCHÉ JOVÉ otorga la condición de usuario, por la que se aceptan, al navegar por la página de ESTHER PUCHÉ JOVÉ, todas las condiciones de uso que se establecen aquí sin perjudicar la aplicación de la correspondiente normativa de obligado cumplimiento legal según el caso.

La página web de ESTHER PUCHÉ JOVÉ proporciona gran diversidad de información, servicios y datos. El usuario asume su responsabilidad en el uso correcto de los sitios web. Esta responsabilidad se extenderá a: La veracidad y licitud de las informaciones aportadas por el usuario en los formularios emitidos por ESTHER PUCHÉ JOVÉ para acceder a determinados contenidos o servicios ofrecidos por la web.

El uso de la información, servicios y datos ofrecidos por ESTHER PUCHÉ JOVÉ contra las disposiciones de estas condiciones, la Ley, la moral, las buenas costumbres o el orden público o que, en otro caso, puedan suponer lesión de los derechos de terceros o del funcionamiento de los sitios web. A tal efecto, el Usuario se abstendrá de utilizar cualquiera de los contenidos con fines o efectos ilícitos, prohibidos en este texto, lesivos de los derechos e intereses de terceros, o que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar o impedir la normal utilización de los contenidos, otros Usuarios o de cualquier usuario de Internet (hardware y software).

Los usuarios responderán de los daños y perjuicios de toda naturaleza que la empresa propietaria de la web pueda sufrir, directa o indirectamente, como consecuencia de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del uso de la Web y de esta política de privacidad.

En particular, ya título meramente indicativo y no exhaustivo, el Usuario se compromete a no transmitir, difundir o poner a disposición de terceros informaciones, datos, contenidos, mensajes, gráficos, dibujos, archivos de sonido y/o imagen, fotografías de la web.

 

 1. POLÍTICA DE ENLACES Y EXENCIONES DE RESPONSABILIDAD

ESTHER PUCHÉ JOVÉ no se hace responsable del contenido de las páginas web a las que pueda acceder el usuario a través de los enlaces establecidos en sus sitios web y declara que en ningún caso examinará ni ejercitará ningún tipo de control sobre el contenido de otras páginas de la red.

Asimismo, tampoco garantiza la disponibilidad técnica, exactitud, veracidad, validez o legalidad de páginas ajenas a su propiedad a las que se pueda acceder a través de los enlaces.

ESTHER PUCHÉ JOVÉ declara que ha adoptado todas las medidas necesarias para evitar cualquier daño que pueda derivarse de la navegación por sus páginas web. En consecuencia, ESTHER PUCHÉ JOVÉ no se hace responsable, en ningún caso, de los eventuales daños que pueda sufrir el usuario a causa de la navegación por Internet.

ESTHER PUCHÉ JOVÉ no se responsabiliza de los daños o perjuicios de cualquier tipo producidos en el Usuario que traigan causa de fallos o desconexiones en las redes de telecomunicaciones que produzcan la suspensión, cancelación, instalación o interrupción del servicio de la web durante la prestación del mismo o con carácter previo.

El acceso a la web: www.puchejovefarmacia.com no implica la obligación por parte de la empresa de controlar la ausencia de virus o cualquier otro elemento informático dañino. Corresponde al Usuario, en todo caso, la disponibilidad de herramientas adecuadas para la detección y desinfección de programas informáticos dañinos.

ESTHER PUCHÉ JOVÉ no se responsabiliza de los daños producidos en los equipos informáticos, documentos y/o ficheros de los Usuarios o de terceros durante la prestación del servicio en el Portal.

 

 1. PUBLICIDAD

La web: www.puchejovefarmacia.com podrá alojar contenidos publicitarios o patrocinados. Los anunciantes o patrocinadores son los únicos responsables de asegurarse que el material remitido para su inclusión en la web cumple con las leyes que en cada caso puedan ser de aplicación.

ESTHER PUCHÉ JOVÉ no será responsable de cualquier error, inexactitud o irregularidad que puedan contener los contenidos publicitarios o de los patrocinadores.

 

 1. MODIFICACIONES

ESTHER PUCHÉ JOVÉ se reserva el derecho a realizar las modificaciones que considere oportunas, sin aviso previo, en el contenido de sus sitios web, tanto en cuanto a los contenidos de los sitios web como por sus condiciones de uso o por las condiciones generales de contratación. Dichas modificaciones podrán realizarse, a través de sus sitios web, de cualquier forma admisible en derecho y serán de obligado cumplimiento durante el tiempo que estén publicadas en la web y hasta que no sean modificadas por otras posteriores.

 

 1. RESERVA DE COOKIES

RAZÓN SOCIAL se reserva el derecho de utilizar cookies en la navegación del usuario por sus sitios web para facilitar la personalización y comodidad de la navegación. Siguiendo la política de protección de datos de la empresa, ESTHER PUCHÉ JOVÉ informa que las cookies se asocian al usuario anónimo ya su ordenador y no proporcionan por sí mismas ni el nombre ni los apellidos del usuario.

El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador de manera que sea informado de la recepción de cookies, pudiendo, si así lo desea, impedir que se  instalen en su disco duro. Sin embargo, para acceder a los sitios web de ESTHER PUCHÉ JOVÉ no es preceptiva la instalación de cookies.

El usuario se compromete a abstenerse de reproducir, copiar, distribuir, poner a disposición o de cualquier otra forma comunicar públicamente, transformar o modificar los Contenidos, a menos que se cuente con la autorización del titular de los correspondientes derechos o ello resulte legalmente permitido.

 

 1. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONAL

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, ESTHER PUCHÉ JOVÉ informa a los usuarios de sus websites de que los datos personales recabados por la empresa mediante los formularios sitos en sus páginas, serán introducidos en un fichero automatizado bajo la responsabilidad de ESTHER PUCHÉ JOVÉ con la finalidad de poder facilitar, agilizar y cumplir los compromisos establecidos entre ambas partes. Asimismo, ESTHER PUCHÉ JOVÉ informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición mediante un escrito a la dirección: PLAÇA MERCAT, 11 Código Postal: 08340 Localidad: VILASSAR DE DALT. Provincia: BARCELONA, ​​aportando fotocopia del DNI o documentación alternativa que acredite su identidad.

Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados, que usted se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos el consentimiento para utilizarlos a fin de poder fidelizar la relación entre las partes.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico en su artículo 21, pedimos su consentimiento para poder realizar comunicaciones publicitarias que consideremos puedan ser de su interés, por correo electrónico o por cualquier otro medio de comunicación electrónica equivalente.

 

 1. PROPIEDAD INTELECTUAL

Los derechos de propiedad intelectual e industrial derivados de todos los textos, imágenes, así como de los medios y formas de presentación y montaje de sus páginas pertenecen, por sí mismos o como cesionaria, a ESTHER PUCHÉ JOVÉ Serán, por tanto, obras protegidas con propiedad intelectual por el ordenamiento jurídico español y se les podrá aplicar tanto la normativa española y comunitaria en este campo, como los tratados internacionales relativos a la materia y suscritos por España.

Todos los derechos reservados. En cumplimiento de la Ley de la Propiedad Intelectual se prohíbe expresamente la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización de la totalidad o parte de los contenidos de sus páginas web sin el consentimiento explícito de ESTHER PUCHÉ JOVÉ

Asimismo, ESTHER PUCHÉ JOVÉ se reserva la facultad de presentar las acciones civiles o penales que considere oportunas por la utilización indebida de sus páginas web y contenidos o por el incumplimiento de estas condiciones.

 

 1. ACCIONES LEGAL, LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN

La relación entre el usuario y ESTHER PUCHÉ JOVÉ se regirá por la normativa española vigente y serán competentes para decidir sobre cualquier controversia que pueda surgir entre el usuario y ESTHER PUCHÉ JOVÉ los juzgados o tribunales de la localidad de MATARÓ.